top of page

מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר

מרכז מחקר גילת נמצא בצפון הנגב ומקדם חקלאות ברת-קיימא באקלים משתנה. המחקר מקדם גם שמירה על הסביבה תוך פיתוח פתרונות מתאימים לאקלים יובשני.

המחקר בגילת רב-תחומי ומתפרש על כלל שרשרת הייצור החקלאי בענפי הירקות, מטעים וגידולי שדה. בהתאם, במרכז פועלות קבוצות מחקר בנושאי אקולוגיה, חקלאות מדייקת, הגנת הצומח ואיכות מזון.

bottom of page