top of page

המשרד להגנת הסביבה - לשכת המדענית הראשית

פנייה להגשת סטודנטים מצטיינים לקבלת מלגת מחקר בתחומי הסביבה לתארים שני ושלישי

במטרה לפתח בסיס ידע והון אנושי איכותי בארץ ולהביא להגדלת מספר הבוגרים האקדמאיים העוסקים במחקר בתחומי הסביבה, הגדיר המשרד להגנת הסביבה (להלן: "המשרד") את התחומים המפורטים מטה כתחומים שהוא מעוניין לקדם וקיימים בהם פערי ביקוש וידע במשק בישראל.

לפיכך יזם המשרד קול קורא זה במסגרתו יוכלו מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל להגיש תלמידים מצטיינים לקבלת מלגת מחקר בתחומי הסביבה לתארים שני ושלישי. הענקת המלגות תביא למיצוי הפוטנציאל הקיים במוסדות ואצל החוקרים לפיתוח תחומי ידע אלו, אשר הינם בעלי ערך מוסף למדינת ישראל ואשר יש בהם פוטנציאל כלכלי עתידי.

בכפוף לתנאים המצוינים בקול קורא 2022-4 "הענקת מלגות מחקר" המפורסם באתר הרכש הממשלתי.

bottom of page