top of page

ד"ר עינת שדות

המכון למדעי הצמח

המחלקה לצמחי נוי וביוטכנולוגיה

054-4843534

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

ביולוגיה של התא והשרשת ייחורים

מהות המחקר:

מנגנונים העומדים בבסיס התמיינות שורשים אדוונטיבים

דרושים:

סטודנטים בעלי תואר בביולוגיה/חקלאות

bottom of page