top of page

ד"ר יהושב בן מאיר

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: בקר וצאן

03-9683370

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הפחתת הפרשת מלחים בשפכי רפת החלב.

מהות המחקר:

עודפי נתרן בשפכי הרפת עלולים לגרום להמלחת קרקעות ומי תהום ומגבירות את העלות הסביבתית של ענף החלב. המחקר מתעתד לבחון את השפעת ריכוזים שונים של נתרן במנת פרות חולבות על: צריכת מזון, יבול, פעילות הכרס, ניצול חנקן והרכב שפכי הרפת .תוצאות המחקר ישמשו למתן המלצות יישומיות בשטח, זאת על מנת ליעל את כמות הנתרן במנה ולהפחית את ההשפעה הסביבתית של רפת החלב.

דרושים:

סטודנטים למחקר לקראת תואר שני: בעלי תואר ראשון במדעי בע"ח, קרקע ומים או בתחום מדעי רלוונטי אחר, עם ממוצע ציונים גבוה מ-80.

bottom of page