top of page

ד"ר אמנון כוכבי

המכון למדעי הצומח - נווה יער

מחלקה: גידולי שדה

054-6746-195

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיסיולוגיה של הצמח וחישה מרחוק

מהות המחקר:

בעבודת המחקר במעבדה אנו מעוניינים להבין את מנגוני ההתמודדות עם עקות אביוטיות בכלים פיסיולוגיים וספקטראליים.

דרושים:

סטודנטים

bottom of page