top of page

ד"ר אלי צעדי

המכון למדעי הצמח

מחלקה: משאבי טבע - גילת

050-6220158

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

תפקודן האקולוגי של מערכות הנגר העילי (פרוייקט סווניזציה) בצפון הנגב.

מהות המחקר:

תכולת המים בקרקע עם אבניות גבוהה מעודדת הספקה ו מחזור יעילים של חומרי ההזנה על ידי המיקרוביום התפקודי ואוכלוסיית מזופאונה מאוזנת. אנחנו מציעים:

דרושים:

נדרשים סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי. מיועד לסטודנטים במדעי החיים, כימיה או מדעי כדה"א, כולל עבודת שדה ומעבדה.

bottom of page