top of page

ד"ר אבנר כנעני

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: עופות ומדגה

03-9683566

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיזיולוגיה וגנטיקה של דגים עם התמקדות בתכונות בעלות חשיבות לחקלאות מים.

מהות המחקר:

הנושא העקרי שבו עוסקת קבוצת המחקר הוא הבנת הבסיס הביולוגי של תגובה והתאמה לעקות סביבתיות בדגי חקלאות המים. אנו משתמשים בפיזיולוגיה, גנטיקה, וגנומיקה השוואתית על מנת ללמוד על גנים ומסלולים ביולוגיים המעורבים בעקות מליחות וטמפרטורה.

דרושים:

סטודנטים

bottom of page