top of page

המכון להגנת הצומח

המכון להגנת הצומח חוקר, מפתח ומיישם גישות הדברה חדשניות וידידותיות לצמח, לאדם ולסביבה וכלים לבקרת פגעים במשק החקלאי מתוך רצון לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ולהגן על היבולים בצורה מיטבית.

חקר הגנת הצומח חולש על: זיהוי, אפיון והדברה של מזיקים וגורמי מחלות בצמחים כמו: חרקים, פטריות, חיידקים, נגיפים, פיטופלסמות, נמטודות ועשבים רעים.

המחקר מכוון להשגת פתרונות להפחתת נזקים בשיטות ידידותיות בגידולים חקלאיים ובשטחים הפתוחים במטרה לקבל תוצרים איכותיים חופשיים מגורמי המחלה ללא זיהום הסביבה ומניעת התבססות הפתוגנים בשטחי הגידול.

bottom of page