top of page

קרן ע"ש פרופ' ג'רלד סטנהיל ז"ל

מלגות לשנת 2022


עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

הערות:
קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.
אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
תואר ראשון 80 ומעלה
תואר שני 90 ומעלה
תואר שלישי 92 ומעלה
המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.
בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.
הגשת מועמדות תתבצע דרך אתר העמותה: VIPartnerships.org/scholarships


לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@vipartnerships.org
 

המלגה תוענק לתלמיד מחקר לתואר שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי בתחום מדעי הקרקע, המים והסביבה.

תינתן עדיפות לנושאים שקשורים למטאורולוגיה חקלאית, צריכת מים של גידולים, התאדות וקרינת שמש בהיבט חקלאי.

    הזוכה במלגה לא יכול לחזור ולזכות בה שנית, לפני שחלפו ארבע שנים מאז הזכייה הקודמת.

bottom of page