top of page

ד"ר שמוליק פרידמן

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מחלקה: פיסיקה סביבתית והשקיה

050-6220424

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פיתוח שיטה חדשה לקביעת מנת השקיה יומית בהשקיית עזר של גידולי שדה אביביים וקיציים בקרקעות כבדות

מהות המחקר:

עבודת המחקר כוללת ניסויי שדה במשק המודל בנוה-יער והדמיות של זרימה וקליטת מים על-ידי הצמחים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני בעלי תואר ראשון בחקלאת בתחומים של מדעי הקרקע והמים או גידולי שדה.

bottom of page