top of page

ד"ר שחר ברעם

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: כימיה של הקרקע הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה

054-265596

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אוורור קרקעות עם ננובועות

מהות המחקר:

המחקר בוחן את השפעת השקיה במים מועשרים בננו-בועות חמצן על תהליכים ביוכוימים בקרקע, תנועה ועל הצמח

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, תואר שלישי ופוסטדוק

bottom of page