top of page

ד"ר שחר ברעם

מרכז מחקר נווה יער

מחלקה: הזנת הצמח, כימיה של הקרקע ומיקרוביולוגיה

054-265596

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

פליטות גזי חממה וקיבוע פחמן

מהות המחקר:

המחקר עוסק בנושאי הליבה של התחממות גלובלית וקיבוע פחמן כאמצעי למיתון שלו. הוספת דשנים סינטטיים וכימיים למערכות חקלאיות הינה פרקטיקה מחיייבת לשמירה על ייצרנות מיטבית. ממשק זה מחד משפר את הפעילות בקרקע ומשפר את בריאותה אך מנגד מוביל לפליטה של גזי חממה. המחקר מנסה לבחון את הקשרים בין השתיים ואיך ניתן לשפר מערכות לקבלת שיפור קיבוע וצמצום פליטות. המחקר יתסבב על חישה מרחוק, אנליזות כימיות ועוד.

דרושים:

סטודנטים לתואר שלישי בעלי תואר שני בתחום המדעים, יתרון לכימיה, קרקע ומים, עיבוד תמונה, גיאולוגיה, סביבה.

bottom of page