top of page

ד"ר רני אריאלי

המכון להנדסה חקלאית

המחלקה להנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון

03-9683551

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הבטחת איכות תוצרת באמצעות אפיונים מולקולאריים אלקטרואופטיים.

מהות המחקר:

המעבדה מתמחה בשיטות ספקטרוסקופיות אופטיות שונות, ובחישה חשמלית, ומנצלת אותן על מנת להעריך תכונות מולקולריות בתוצרת חקלאית, ע"י שילוב מידול מתמטי, אלגוריתמיקה, ולמידת מכונה.

דרושים:

סטודנטים בעלי נסיון כללי בעבודה מעבדתית, נסיון בכתיבת קוד, ורצון להרחיב את הידע והנסיון

bottom of page