top of page

ד"ר רותם גולן

המכון למדעי המים, הקרקע והסביבה

כימיה של הקרקע

050-2022668

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת משטר מי התהום בעמק החולה על פליטות הפחמן

מהות המחקר:

קרקעות הביצה לשעבר בעמק החולה מתופעלות כיום במערך הנשלט ע"י מערכת סכרים והאגמון, המשמרים את מפלס מי התהום בהתאם לצרכים של בעלי עניין שונים בעמק ואגן הניקוז. במסגרת המחקר, יבחן הקשר בין המשטר ההידרולוגי בקרקעות הכבול והשפעתו על מידת תיפקוד השטחים כמייצבי פליטות גזי חממה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני בעלי תואר ראשון במדעי כדור-הארץ, קרקע ומים, סביבה וכדומה.

bottom of page