top of page

ד"ר רועי פוסמניק

מרכז המחקר נווה יער

המחלקה למיחזור פסולות

052-6220996

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הפיכת פסולת למשאב והקטנת טביעת הרגל הפחמנית של מערכות גידול מזון

מהות המחקר:

מחקר מולטי-דיסיפלינרי העוסק בממשק שבין טיפול אינטגרטיבי בשפכי רפתות, בריאות קרקע וחקלאות בת-קיימא. המחקר משלב עבודה עם ריאקטורים במעבדה ודיגומי קרקע בשדה, אנליזות כימיות של קרקע ומים בשיטות מתקדמות, ניסוי גידול בחממה ובשדה ובניית מודלים מתמטיים.

דרושים:

סטודנטים

bottom of page