top of page

ד"ר רון פורת

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

מחלקה לחקר תוצרת חקלאית

0506220615

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

איכות, טעם וכושר השתמרות של זני פסיפלורה חדשים

מהות המחקר:

מטרת המחקר היא לבחון את איכותם וטעמם של זני פסיפלורה חדשים מפרויקט השבחה בפקולטה לחקלאות, ופיתוח טיפולים לשיפור כושר האחסון והפחתת החמיצות לאחר הקטיף.

דרושים:

סטודנטים לתואר מוסמך בחקלאות או במדעי המזון

bottom of page