top of page

ד"ר רון אופיר

המכון למדעי הצמח

מחלקה: מדעי עצי הפרי

050-6220003

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

גנומיקה וגנטיקה של השבחת עצי פרי

מהות המחקר:

אוסף זנים הוא מאגר גנטי והוא מהווה את הבסיס להשבחה ויצירת זנים חדשים. פרויקט השבחה בעצי פרי מורכב יותר מהשבחה של גידולי שדה. בין השאר כיוון שקשה יותר לבצע הכלאות מכוונות וזמן הדור ארוך יותר. כדי ליעל את ההשבחה בעצי פרי אנו מאמצים גישות ביואינפורמטיקה כדי להבין את המבנה הגנטי של אוספי ההשבחה ולנצל ידע זה לבחירה יעילה יותר של ההכלאות. שיטות המחקר כוללות פיתוח סמנים גנטיים, ייחוס קרבת הזנים, שחזור הפאן-גנום ויישום שיטות בחירה בעזרת סמנים. בנוסף אנו בונים בסיס נתונים גנומי על מנת ללמוד המחקר בעץ פרי אחד על עץ פרי אחר תוך מציאת גנים הומולוגים שיש להם מוצא מאב קדמון משותף (גנים אורתולוגים). עניין נוסף במחקר שלי חוקר את הגורמים הגנטיים להסתגלות של מיני הבר הקרובים לגידול החקלאי כמאגר גנטי פוטנציאלי ל"תכונות אבודות".

דרושים:

כרגע לא נדרשים סטודנטים

bottom of page