top of page

ד"ר רואי בן דוד

המכון למדעי הצמח

מחלקה: גידולי שדה וירקות

0506220509

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

גנטיקה והשבחה של דגני חורף

מהות המחקר:

 14% מאוכלוסיית העולם סובלת מרעב.  45% ממקרי המוות של מיליוני ילדים בעולם מתחת לגיל 5 הם תולדה של תת-זונה.  אוכלוסיית אזורנו, המזרח התיכון, צפויה באמצע המאה הנוכחית להגיע ל 473 מיליון איש ולצרוך פי ארבע גרגירי חיטה ממה שאזור זה מסוגל לייצר. אלו נתונים סטטיסטים יבשים המעידים על אתגר מורכב ולא פשוט העומד בפני מי שעוסק במחקר חקלאי ובטיפוח. לגידולי הדגן ובייחוד לחיטה יש חשיבות לסוגיית הבטחון התזונתי בעולם ובפרט באזורנו. מעבדתנו עוסקת בסוגיית הגדלת יבולי החיטה בראי ההיסטוריה של טיפוח דגנים ובמבט אל העתיד. מחקרינו מתמקדים בבקרה הגנטית של יבול הגרגירים והביומסה בסביבת גידול משתנה. בנוסף באמצעות השבחה, טיפוח ומחקר גנטי אנו מנסים לשפר את יציבות היבול באופן שיתרום לצמצום מחסורי מזון.

דרושים:

סטודנטים בעלי סקרנות חריצות ואי רתיעה מעבודת שדה

bottom of page