top of page

ד"ר פרופ' עוז ברזני

המכון למדעי הצמח

מחלקה: גידולי שדה וירקות

03-9683942

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הבנת תהליכים היסטוריים בתרבות של עץ הזית

מהות המחקר:

ממצאים ארכיאולוגיים תומכים בהיפותזה הכללית של מחקר זה שמקור התרבות של עץ הזית החל באזורינו לפני כ- 7,000 שנה. הפרויקט עושה שימוש בזני זית עתיקים מקומיים, שלא נחקרו עד כה, במטרה להבין את תהליך תרבות הזית ועל מנת לתאר את יתרונותיהם האגרונומיים של זנים אלו. לצורך כך נעשה שימוש בסריקה גנומית כדי להבין את הקשר בין אוכלוסיות בר של עצי זית, עצי זית עתיקים וחומר עתיק שמקורו בממצאים ארכיאולוגים קדומים. הכלים המולקולריים יאפשרו לתארך את הזנים הקדומים, מה שיתרום לזיהוי קווים עתיקים שהיו מוכרים לאבותינו. את היתרונות האגרונומיים של הזנים העתיקים, כולל אפיון איכות השמן, נבחן בחלקת אוסף שהוקמה במהלך פרויקט מחקר קודם.

דרושים:

אנו מחפשים מועמדים לתואר שני, דוקטורט או פוסט-דוקטורט שישתלבו במחקר אינטרדיסציפלינרי מלהיב בהבנת תהליכים היסטוריים בגידול ותרבות הזית בישראל. המחקר שזכה למימון מהקרן הלאומית למדע (ISF) ישלב עבודת סקר של עצי זית עתיקים ועבודת מעבדה, בשימוש בכלים מולקולריים מתקדמים.

bottom of page