top of page

ד"ר פרופ' מוראד גאנם

המכון להגנת הצומח

מחלקה: אנטמולוגיה

050-6220347

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

יחסי גומלין מוליקולאריים בין חיידקים ווירוסים פתוגנים לצמחים והחרקים הוקטורים שלהם

מהות המחקר:

חיפוש אחר פקטורים, בעיקר גנים וחלבונים, ומסלולים מטבוליים ומוליקולאריים בחרקים שיש להם תפקיד בהעברה ובאינטראקציה עם וירוסים וחיידקים שהם פתוגנים קשים של צמחים, המועברים על ידי חרקים אלה.

דרושים:

טודנטים לתואר שלישי ופוסטדוק נסיון מולקולרי מהווה יתרון

bottom of page