top of page

ד"ר עקיבא שליט קנה

המכון למדעי הצמח

מחלקה: ירקות וגידולי שדה

054-2496223

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת עקת חום ואורך יום על התפתחות וצבירת יבול בתפוחי אדמה ובעגבניות

מהות המחקר:

טמפרטורה גבוהה, יום ארוך ועוצמת אור נמוכה גורמים לצימוח מועדף של עלווה על פני פקעות בתפוחי אדמה. המחקר יבחן את האינטראקציה בין חום, אורך יום, עוצמת ואיכות אור בשיטות מולקולריות, גנטיות ופיזיולוגיות על מנת לאתר את את הגנים המבקרים תהליכים אלו כסמנים ליצירת זנים עמידים לחום ומטרה למודיפיקציה.

דרושים:

דרושים סטודנטים / סטודנטיות. רקע בשיטות של ביולוגיה מולקולרית ובביואינפורמטיקה ייהוו ייתרון.

bottom of page