top of page

ד"ר עמית גור

המכון למדעי הצמח

מחלקה: גידולי שדה

04-9539554

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אנליזה גנטית ואנליזה גנומית לאפיון השוואתי של תכולת עמילן וסוכרים בדלעת ומלון.

מהות המחקר:

מחקר גנטי לפענוח הארכיטקטורה הגנטית והגנים העיקריים המעורבים בצבירת סוכרים בפרי הבשל במלון.

דרושים:

סטודנטים למחקר לקראת תואר שני, בעלי תואר ראשון במדעי הצמח, חקלאות, ביוטכנולוגיה.

bottom of page