top of page

ד"ר עדו ניר

המכון למדעי הצמח

המחלקה לצמחי נוי וביוטכנולוגיה

03-9683830

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

תגובת צמחי עגבנייה לסביבה משתנה

מהות המחקר:

הבנת המנגנונים הגנטיים המעורבים בהתפתחות אפידרמיס העלים של צמחי עגבנייה בהתמקדות תגובת הצמח לשינויים סביבתיים, וזאת ביחד עם שילוב והתאמת הצמחים לחקלאות עירונית. לשם כך אנו מתמקדים בתהליך התפתחות הפיוניות כפקטור מרכזי הקובע את אופי וזהות התאים באפידרמיס העלים. אנו משתמשים בשיטות של גנטיקה וביולוגיה מולקולרית, עריכה גנומית, ומיקרוסקופיה מתקדמת על מנת ללמוד את הבקרה על התפלגות ודפוס סוגי התאים באפידרמיס העלה בתגובה לסביבה משתנה.

דרושים:

סטודנטים לביולוגיה בכל התארים

bottom of page