top of page

ד"ר סיגל בראון

המכון להגנת הצומח

מחלקה: אנטומולגיה והיחידות לנמטולוגיה וכימיה

050-6220084

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעת שינויי אקלים על תפוצה ופתוגניות של נמטודות טפילות לצמחים

מהות המחקר:

המחקר יכלול שימוש בשיטות נמטולוגיות, ביאוניפורמטיות וחישוביות על מנת להעריך את השפעת שינויי האקלים על השונות של נמטודת יוצרת העפצים, על הפתוגניות, ומבנה האוכלוסיות

דרושים:

תואר ראשון בתחום קרוב

bottom of page