top of page

ד"ר כרמית זיו

המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון

המחלקה לחקר תוצרת חקלאית

03-9683610

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הדברה "ירוקה" של פטריות עובש בירקות לאחר קטיף, לצמצום אובדן מזון / תוצרת טרייה

מהות המחקר:

מטרת המחקר היא לפתח גישות חדשות וידידותיות לסביבה, שיובילו לצמצום משמעותי של הנגיעות והפחת מפטריות ריקבון במהלך האחסון. המחקר יכלול איפיון הפעילות ברמה מולקולרית של פתרונות "ירוקים" להדברת פטריות פיטופתוגניות באחסון, בדגש על טכנולוגיות הדברה פיזיקליות ו/או שימוש בחומרים המוגדרים GRAS (Generally regarded as safe) על מנת לייצר בסיס ידע רחב ומעמיק, שיאפשר יישום יעיל של שיטות אלו לצמצום אובדן מזון.

דרושים:

דרושים סטודנטים למחק לקראת תואר שני לאחר תואר ראשון באגרואקולוגיה או במדעי הצמח עם ממוצע 80 ומעלה

bottom of page