top of page

ד"ר יעל זלצר

המכון להנדסה חקלאית

מחלקה: הנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה

03-9683009

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מחקר ופיתוח ממשק אדם-רובוט במערכת דילול תמרים רובוטית.

מהות המחקר:

ענף התמר בישראל הינו ענף המטעים העיקרי לאורך בקע הירדן והערבה, והחשוב ביותר לכלכלת אזורים אלה. אחת הפעולות החשובות ביותר שעל מגדל התמרים לבצע במהלך העונה היא דילול חנטי תמרים. זוהי פעולה פיזית קשה, אשר לרב מתבצעת בגובה רב. כדי לתת מענה לצורך העולה מהשטח, הוקם מיזם לפיתוח מערכת רובוטית לדילול חנטי תמרים חדשנית, first-of-a-kind. מטרת המחקר הנוכחי הינה לחקור ולפתח את ממשק האדם-רובוט במערכת הדילול; לבחון את המגבלות ולהגדיר את אופן ישום שיתוף הפעולה בין המפעיל לרובוט (human-machine collaboration). הניסויים יתקיימו בחלקם בערבה הדרומית בשיתוף עם חוקרי מו"פ ערבה דרומית ומגדלי התמרים

דרושים:

סטודנטים למחקר לקראת תואר שני

bottom of page