top of page

ד"ר יוגב בורקו

המכון למדעי הצמח

המחלקה לחקר ירקות וגידולי שדה

050-5969938

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

עקות ביוטיות בעגבניות

מהות המחקר:

חקר המנגנונים הגנטים המקנים עמידות למחלות בעגבניה והאינטרקציה שלהם עם הסביבה במטרה לפתח ולשפר עמידויות חדשות וקיימות. לצורך המחקר אנו משתמשים בשיטות של גנטיקה קלאסית, גנטיקה מולקלורית, עריכה גנומית, תרביות רקמה, ועבודה עם פטוגנים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני ופוסט דוקים

bottom of page