top of page

ד"ר יגיל אוסם

המכון למדעי הצמח

מחלקה: משאבי טבע

050-6220477

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

כיצד משטר הגשמים מכתיב את המבנה, התפקוד והיציבות של מערכות אקולוגיות בישראל: השלכות לממשק בתנאי אקלים משתנים

מהות המחקר:

המטרה המרכזית של המחקר היא ללמוד כיצד תבניות משתנות של פעימות גשם (משטר הגשמים), תוך-שנתיות ובין-שנתיות, מזינות את עתודת המים הזמינים בקרקע לפעילות ביולוגית ומעצבות את היחסים בין תפקודי הקרקע (עתודות חומר אורגני ונוטריינטים) לבין תפקוד הצמחייה (דיות והטמעה) ומניעות פעימות ייצור ראשוני לאורך מפל היובש בישראל. זאת על מנת לשפר את ההבנה וכושר החיזוי בנוגע להשפעות והאיומים של שינויים במשטר הגשמים על המערכות האקולוגיות ולפתח כלי ממשק למיתון ההשפעות של שינויי אקלים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שלישי ופוסטדוק עם רקע באקולוגיה או פיזיולוגיה של הצמח ו/או מדעי קרקע ומים. יתרון לבעלי רקע בחישה מרחוק

bottom of page