top of page

ד"ר חי דביר

המכון לחקר בעלי חיים

המחלקה לבקר וצאן

+972-55-6611143

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מטבוליזם של משק האנרגיה בכבשים

מהות המחקר:

תקופת המעבר משלהי ההיריון לתחילת התחלובה במעלי גירה יצרניים מאופיינת במאזן אנרגיה שלילי כתוצאה מעליה בדרישות האנרגיה לגדילת העוברים ולייצור חלב במקביל לירידה באנרגיה הנצרכת במזון. מאזן אנרגיה שלילי במיוחד, כזה הנפוץ בצאן ולדני ואו בעל תנובת חלב גבוהה במיוחד, מוביל לפתולוגיות מטבוליות כגון כבד שומני וקטוזיס, שגוררים תחלואה מטבולית קשה כגון רעלת היריון ואו קטוזיס שבתחלובה. הגישה הרווחת להתמודדות עם התופעה מושתת על העשרת אחוז האנרגיה במנה, אולם לגישה זו הצלחה מוגבלת ותחלואה מטבולית עדיין נפוצה במיוחד בצאן ולדני כיוון שכמות המזון הנצרכת הולכת ומוגבלת פיזית עם גדילת העוברים. המעבדה שלנו שוקדת על פיתוח גישות חלוציות לטיפול בכבד שומני וקטוזיס, ע"י שילוב של הזנה אנרגטית עם מודולציה מטבולית חדשנית. כמו כן, אנו עושים שימוש בכבש כחית מודל לפיתוח טיפולים למחלת הכבד השומני באדם.

דרושים:

סטודנטים בעלי רקע בתחומים של שיטות ביוכימיות, מולקולריות ופיזיולוגיות. או בעלי רקע בעבודה עם מעלי גירה.

bottom of page