top of page

ד"ר חגי שפיגלר

המכון להגנת הצומח

המחלקה לאנטמולוגיה

050-6340630

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בריאות הדבורים

מהות המחקר:

במעבדה אנו חוקרים את גורמי המחלה של הדבורים ואת הקשר בינהם לבין הפיזיולוגיה וההתנהגות של הדבורים. המחקר נעשה על דבורת הדבש וגם על דבורת הבומבוס ומתבצע במעבדה ובשדה. המחקר נעשה בשיטות מגוונות מרמת הכוורת ועד לרמה המולקולארית.

דרושים:

סטודנטים בעלי תואר בביולוגיה מולקולארית, נסיון בעבודה עם דבורים יתרון! ללא רגישות לעקיצות דבורים!

bottom of page