top of page

ד"ר חגי שפיגלר

המכון להגנת הצומח

המחלקה לאנטמולוגיה

050-6340630

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

בריאות והתנהגות הדבורים

מהות המחקר:

המחקר במעבדה עוסק במחלות נגיפיות של הדבורים והקשר בינהן לבין התנהגות, תזונה, פיזיולוגיה וביטוי גנים של הדבורים. המחקר נעשה בשני מיני דבורים, דבורת הדבש ודבורת הבומבוס.

דרושים:

סטודנטים, נסיון בעבודה עם דבורים - יתרון

bottom of page