top of page

ד"ר זיו מורנו

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: פיסיקה סביבתית והשקייה

050-9776223

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

לכידה קאפילרית של פחמן דו חמצני בתת הקרקע

מהות המחקר:

הטמנת פחמן דו חמצני במאגרי גז ונפט ריקים או אקוויפרים מליחים מהווה פתרון יעיל ואטרקטיבי להפחתת הפליטות של גזי חממה. אחד המנגנונים לאכסון ארוך תווך של פחמן דו חמצני בתת הקרקע הינו לכידה קאפילרית בו כוחות קאפילריים מהווים מכשול וחוסמים את המשך התפשטות פלומת הגז אל פני השטח וחזרה לאטמוספירה. מהות המחקר הינה לפתח שיטות חדשות לאפיון הזרימה הדו פאזית (מים ופחמן דו חמצני) בתת הקרקע דרך שיטות של לימוד מכונה, סימולציות נומריות ופתרונות חצי אנליטיים על מנת לכמת את יעילות הטמנת הפחמן בסקלת המאגר.

דרושים:

סטודנטים לתואר שלישי עם רקע במדעים מדוייקים או הנדסה

bottom of page