top of page

ד"ר הילה סגרה

המכון למדעי הצמח

המחלקה למשאבי טבע

03-9683349

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

אגרואקולוגיה, שירותי מערכת ומגוון ביולוגי

מהות המחקר:

המחקר במעבדה מתמקד בקשרי הגומלין שבין חקלאות למגוון ביולוגי. התיעוש שעוברת החקלאות בעשורים האחרונים משפיעה לרעה על המגוון הביולוגי ועל המערכות האקולוגיות. השפעות שליליות של אבדן וקיטוע בתי גידול טבעיים, לצד עודפי דישון וריסוסים גורמים לירידה במגוון הביולוגי, ולפיכך לאבדן של שירותי מערכת חשובים עבור המערכת החקלאית, כגון שירותי ויסות מזיקים, האבקה, ושירותי תרבות. ניהול המערכת האגרואקולוגית בשיטות תומכות מגוון, הן בתוך השדה והן בשטחים הסובבים את השדה, יכול לתמוך בחקלאות מקיימת ויצרנית לאורך זמן לצד שמירת טבע ורווחת האדם.

דרושים:

סטודנטים. יתרון לבעלי רקע ונכונות לעיסוק בתחומי האקולוגיה, החקלאות והכלכלה וכן לבעלי ניסיון בתכנות בשפת R, MATLAB או python.

bottom of page