top of page

ד"ר דרור מינץ

המכון לחקר מדעי הקרקע, המים והסביבה

המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח ומיקרוביולוגיה

972-50-6220316

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

שימוש בחיידקים להפחתת פליטות גזי חממה

מהות המחקר:

חמצן דו חנקתי הנו גז חממה בעייתי ביותר. אנו מתחילים מחקר שישתמש בחיידקים שיודעים לחזר את המזהם ולמנוע בכך את הפליטה ממערכת השורשים ומהקרקע לאטמוספירה.

דרושים:

פוסט דוק בעל נסיון בעבודה מיקרוביאלית ובניהול עצמאי של פרוייקט/ים.

bottom of page