top of page

ד"ר גיא לוי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

המחלקה לכימיה של הקרקע, הזנת הצמח

050-6220502

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מערכת חדשנית לטיפול במי נטל של מתקני עיכול אנאירובי של שפכי רפתות לשימוש בטוח בחקלאות

מהות המחקר:

מחקר מולטי-דיסיפלינרי העוסק בממשק שבין טיפול אינטגרטיבי בשפכי רפתות, בריאות קרקע וחקלאות בת-קיימא. המחקר ישלב עבודת מעבדה ושדה, עבודה עם ריאקטורים שונים, שימוש בשיטות ספקטרוסקפיות ומודלים סטטיסטיים.

דרושים:

כרגע לא נדרשים סטודנטים

bottom of page