top of page

ד"ר אלי ז'מי

המכון לחקר בעלי חיים

מחלקה: בקר וצאן

03-9683751

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

חקר אוכלוסיית המיקרואורגניזמים במערכת העיכול של מעלי גירה.

מהות המחקר:

המחקר במעבדה שואף לאפיין את תפקידם של מיקרואורגניזמים (חיידקים ופרוטוזואה ) בכרס של הפרה. בשנים האחרונות נצפה קשר בין יעילות תהליך הפקת אנרגיה מהמזון של הפרות לייצור מוצרי בשר וחלב לבין המיקרוארגניזמים בכרס מעלי גירה אשר אחראים על פירוק המזון. בנוסף חקלאות מעלי גירה מהווה נזק סביבתי בעקבות שחרורם של גזי חממה כתוצאה מתהליך התסיסה החיידקית במערכת העיכול של הפרה. לכן הבנת התהליכים המיקרוביולוגים בפרה עשויה להוביל לאסטרטגיות חדשות לשיפור תנובה, ובמקביל מיגור תופעות השליליות על הסביבה.

דרושים:

סטודנטים, עדיפות לבעלי ניסיון בביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, מיקרוסקופיה או ביוכימיה.

bottom of page