top of page

ד"ר אלון בן-גל

המכון לקרקע מים וסביבה - מרכז מחקר גילת

מחלקה: פיזיקה סביבתית והשקיה

08-9928644

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

יחסי גומלין וניהול של מליחות ונחקות

מהות המחקר:

אחת ההשפעות השליליות של חקלאות מושקת, במיוחד כאשר משתמשים במים לא שגרתיים שעלולים להיות לא איכותיים, היא הסיכון של זיהום של קרקעות עמוקות ומי תהום בחנקן (חנקות) שמקורו בדשן. ישנו פרדוקס בסיסי בין הצורך לשטוף מלחים על מנת לתחזק ולהתמיד בהתפתחות ובריאות הגידולים ובין הרצון למזער או להימנע לגמרי מהסעת חנקן בצורת חנקות מתחת לבית השורשים.
מטרת המחקר המרכזית היא להוסיף משתנה של חנקן למודל והפתרון שלו הנגיש על מנת לחזות תוצאות של שימוש במים בעלי איכויות שונות וכוללות ריכוזי שונים של מלחים וחנקן. תוספת זו תאפשר גם חישוב של תגובות אגרונומיות וכלכליות ותאפשר כימות של השפעות סביבתיות משילובים שונים ומבחירות ניהוליות שונות.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני או פוסט דוק עם רקע במדעי הקרקע והמים ותכנות

bottom of page