top of page

ד"ר אלון בן-גל

מרכז מחקר גילת - המכון למדעי המים, הקרקע והסביבה

מחלקה: פיזיקה סביבתית והשקיה

08-9928644

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

דישון של מים מותפלים

מהות המחקר:

רמות ההשקיה המומלצות לגידולים באזורי הארץ השונים ובערבה בפרט התגבשו משך השנים בהסתמך על איכות המים הקיימת לשימוש. מקורות המים בערבה הדרומית הינם מליחים מאוד עם מוליכות חשמלית הנעה בין 2.2-6.5 דצ"ס/מ'. עובדה זו משפיעה מאד על הרכב הגידולים כאשר אלו הגדלים בערבה הדרומית באופן מסורתי (בצל, אבטיח, דלעות, מלון) אשר נחשבים כבעלי רגשות בינונית או עמידים למליחות הגבוהה שישנה במים המסופקים כיום. תוכנית האב לאספקת מים לישובי הערבה הדרומית השתנתה לאחרונה ומושתתת כעת על הולכת מים מותפלים ממתקני הסבחה שתפוקתם הוגדלה. תוכנית זו אמורה לספק לחקלאיים כ-14 מיליון קוב מים מותפלים עד 2030. מים אלו יסופקו ברמת מוליכות חשמלית של כ-0.5 דצ"ס/מ' וחל על החקלאים ככל הנראה למהולם עם מים מליחים או מים מושבים, ובכך להגדיל את כמות המים לשימוש. שינוי זה באספקת איכות המים ידרוש בוודאות בניית המלצות השקיה ודישון חדשות לגידולים הקיימים מחד, ומאידך יאפשר הרחבת סל גידולי ירקות שיכלול גידולים הנחשבים לרגישים למליחות המים ואולי רווחיים יותר שעד כה לא ניתן היה לגדל עקב איכות המים המסופקת. מחקרים רבים מראים ששיפור באיכות המים מביא להקטנה משמעותית במנת ההשקיה, תוך הגדלת הרווחיות של החקלאי והפחתת ההשפעות השליליות של הסתברות מלחים על הסביבה השקיה עם מים מותפלים תפחית את זיהום האקוויפרים והפגיעה בהם עקב הקטנת השאיבה מהאקוויפרים מחד, ומאידך תקטין את שטף המלחים והדשנים מתחת לשכבת בית השורשים בגלל הצורך בתצרוכת שטיפה פחותה בהרבה. אמנם, לשימוש במים מותפלים להשקיה גם היבטים שלילים מכיוון שתהליך ההתפלה מרחיק מינרלים חיוניים לצמח כולל סידן, מגניון, גופרה, ברזל, מנגן, ואבץ תוך השפעה שלילית על השאת יבול. מינרלים אלו נמצאים באופן מסורתי במים השפירים, ולכן אין צורך להוסיפם כדשן. הוספת מינרלים החסרים יכולה להיות יקרה ומסובכת, ועלותם עשויה להאפיל על הרווחיות שהושגה עם הקטנת מנת ההשקיה. מחקר זה מיועד לבחון את הנושא תוך כדי בחינה האמצעים להחזרת המינרלים החסרים ושמירה על רווחיות הגידולים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני עם רקע בקרקע ומים - השקיה והזנה, לפחות ברמה בסיסית.

bottom of page