top of page

ד"ר אור שפרלינג

מרכז המחקר גילת

המחלקה למטעים

052-6278189

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

דישון מטעים על-פי ספקטרומטריה כימית

מהות המחקר:

גידול מטעים נדרש לדייק את הדישון כדי לשמור על הסביבה ולהבטיח כלכליות. אלא שחסרים אמצעים אנליטיים למעקב תדיר אחר מצב הדישון במטע. לכן, כיילנו מודלים סטיסטיים לזיהוי ריכוזי מנרלים בצמח מקריאות ספקטרומטריות. כעת, נדרש מחקר מקיף לזיהוי מדדי דישון יעילים במטעים, ביסוס מסדי נתונים גדולים וניסוח מערכות קבלת החלטות לחקלאים.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני, שלישי או פוסט דוק עם יכולת למחקר באנגלית

bottom of page