top of page

ד"ר אורי הוכברג

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

המחלקה לפיסיקה סביבתית והשקיה

03-9683633

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

עקות מים המובילות לכשל הידראולי בגפנים

מהות המחקר:

המחקר ינסה לבחון את תנאי הסביבה הגורמים לאמבוליזם בעצה של גפנים וגם את תנאי הסביבה שיאפשרו מילוי מחדש של צינורות העצה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני ,שלישי ופוסט דוק בעלי עניין בפיזיולוגיה של הצמח

bottom of page