top of page

ד"ר אופיר בהר

המכון להגנת הצומח

המחלקה מחלות צמחים וחקר עשבים

03-9683561

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

מחלת פירס בכרמי גפן בישראל

מהות המחקר:

המחקר עוסק בלימוד הביולוגיה והאפידמיולוגיה של מחלת פירס בכרמי גפן בישראל. המחלה נגרמת על ידי חיידק המועבר על ידי ווקטור חרקי והמחקר כולל עיסוק בכל מרכיבי המחלה, חיידק, חרק, צמח וסביבה. העבודה תתבצע במעבדה, בבית רשת/חממה ובשדה.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני או שלישי, לא נדרש נסיון קודם, אך יש צורך ברשיון נהיגה.

bottom of page