top of page

ד"ר אודי שטרובך

המכון למדעי הקרקע המים והסביבה

מחלקה: פיזיקה סביבתית והשקיה

054-8199003

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

השפעות של הים התיכון על האקלים האזורי והחקלאות, השפעות של החקלאות על הסביבה

מהות המחקר:

במחקר נשתמש במודלי אקלים איזוריים על מנת להבין תהליכים הדדיים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה וים-אטמספירה. ננסה להבין איך תהליכים אלה משפיעים על החקלאות בארץ כיום ובתנאי אקלים משתנים. בנוסף ננסה ללמוד על ההשפעה של החקלאות על האקלים האזורי.

דרושים:

סטודנטים עם ידע בתכנות, רקע חישובי/פיסיקלי

bottom of page