top of page

אנו שמחים להודיע על פתיחת תוכנית מלגות הצטיינות למוסמך עבור תלמידי מכון וולקני לשנת תשפ"ה:

1. תוענקנה מלגות הצטיינות לסטודנטים.ות לתואר שני שיתקבלו ללימודים בפקולטה לחקלאות ויחלו ללמוד
  בסמסטר א' תשפ"ה, והעושים את מחקרם במכון וולקני, לפי המפתח הבא: בשנה הראשונה תוענק מלגה של
  6000 ₪ לחודש (חציה תינתן ע"י האוניברסיטה העברית וחציה ע"י קרן מנהל מכון וולקני). הזכאות למלגה
   מותנית בהתחייבות החוקר.ת המנחה לשלם לסטודנט.ית מלגת מחייה בגובה 6000 ₪ לחודש בשנה השנייה.

 

הבהרות:

(א) תלמידים.ות אשר לא יועסקו בהוראה (כמתרגלים.ות) יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים, בנוסף
      לפטור מלא מתשלום שכר לימוד (ראו סעיף 1).

(ב) סטודנטים.ות שיעסקו בהוראה כמתרגלים.ות, יקבלו בנוסף לשכר עבור ההוראה מלגה בגובה 5000 ₪ לחודש,
     כך שהמלגה והשכר עבור הוראה לא יפחתו מ 6500 ₪ בחודש. באופן הזה, תלמידים.ות שיבחרו לתרגל ירוויחו
     סכום גבוה יותר מאלו שלא יתרגלו . סירוב למשרת תרגול ישלול את הזכאות למלגה. חשוב להדגיש כי התרגול
     מהווה חלק אינטגרלי מההכשרה של תלמידי.ות המחקר בפקולטה.

אופציה (ב) רלוונטית רק לסמסטר בו עוסקים בהוראה כמתרגלים.ות. בסמסטר בו אין משרת תרגול המלגה תינתן לפי אופציה (א).
 

2. כל תלמידי.ות המוסמך במסלול המחקרי הרשומים בפקולטה לחקלאות, המקדישים את מלוא זמנם.ן למחקר
  ומקבלים.ות מלגת מחייה של 3,500 ש"ח לפחות לחודש במשך שנתיים, ואשר לא סרבו למשרת הוראה שהוצעה
  להם.ן, יקבלו פטור משכר לימוד בהיקף של 200% שכר לימוד.

   הפטור יינתן גם בגין קורסי מוסמך שנלמדים במהלך לימודי הבוגר ו"מאוחסנים" עד הקבלה לתכנית המוסמך. 
  הפטור ממומן מתקציב האוניברסיטה/הפקולטה, מלבד פטור בגין משרות הוראה שימומן מתקציב ההוראה של
  היחידות האקדמיות.

להבהרה – הפטור הנ"ל ניתן לכל התלמידים.ות במסלול המחקרי שאינם עובדים במקום עבודה אחר, ללא קשר לשיוך של המנחה וכולל תלמידים המבצעים מחקרם במנהל המחקר החקלאי.
 

על הסטודנטים.ות להשלים את לימודיהם.ן ומחקרם.ן בתום שנתיים מתחילת הלימודים.

3דרישות הסף להצטיינות: תלמידי.ות בוגר בעלי ציון 85 ומעלה בתואר הראשון, שהתקבלו ללימודים בפקולטה
  לחקלאות לתואר שני במסלול מחקרי והעושים.ות את מחקרם (כולו או רובו) במכון וולקני.
נדרש גם פירוט קצר
  לגבי נושא המחקר המוצע לתואר השני ומטרותיו ואישור קבלה ללימודים בפקולטה לחקלאות.


הגשת מועמדות תיעשה על ידי הסטודנטים.ות במערכת המקוונת בקישור המופיע מטה בלבד עד לתאריך 26.7.24.


שימו לב, לא יתקבלו הגשות שאינן דרך המערכת המקוונת, לא יתקבלו בקשות לאחר הדד ליין.


4. הזוכים.ות יבחרו על ידי ועדת המלגות המשותפת לפקולטה לחקלאות ולמכון וולקני.
 

נא להגיש דרך הקישור

 

לא יתקבלו הגשות שלא דרך המערכת הממוחשבת.

תוכנית מלגות הצטיינות למוסמך עבור תלמידי הפקולטה לחקלאות ומכון וולקני לשנת תשפ"ה

bottom of page