top of page

 

מלגת הצטיינות לסטודנטים לתואר שני

במגמה לקיימות 

אוניברסיטת בר-אילן

 

אנו שמחים להודיע על תוכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני אשר ילמדו במגמה לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר-אילן ויעשו את מחקרם במכון וולקני וזאת החל משנת הלימודים הקרובה תשפ"ג-תשפ"ד (למשך שנתיים):

 • דרישות הסף להצטיינות: ציון 90 ומעלה בתואר הראשון, פירוט קצר לגבי נושא המחקר המוצע לתוארהשני ומטרותיו ואישור על קבלה או תהליכי קבלה ללימודים לתואר שני מאוניברסיטת בר-אילן. .

 • במחזור המתחיל בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023) יתקבלו לתוכנית עד 6 מצטיינים.

 • תאריך הגשה אחרון 31.8.2022.

אז איך מתמודדים על המילגה?

 1. מגישים את הבקשה בקישור: https://forms.gle/WD7GVLdDpkjSCFGp6.

הזוכים ייבחרו על ידי וועדה משותפת למכון וולקני ולבר-אילן.

 

מלגת הצטיינות לדוקטורנטים/ות

אנו שמחים להודיע על תוכנית מלגות הצטיינות לדוקטורנטים/ות העושים/ות את מחקרם בוולקני לשנות הלימודים תשפ"ג-תשפ"ו (4 שנים):

 • המלגה תהיה בשיעור של 9000 ₪ לחודש, למשך 4 שנים, וזאת בתנאי שהסכום של המלגה לא עובר את הסף העליון המותר במוסד הלימודים הרלוונטי.

 • את הדוקטורט ניתן לעשות בכל אחת מהאוניברסיטאות בארץ (איתן יש לוולקני הסכם בתוקף) וזאת בתנאי שהמחקר, כולו או רובו, נעשה במכון וולקני.

 • דרישות הסף להצטיינות: ציון 90 ומעלה בתואר השני והגשה עם מלוא הפרטים הנחוצים.

 • במחזור המתחיל בשנה"ל תשפ"ג (2022-2023) יתקבלו לתוכנית עד 5 מצטיינים.

 • תאריך הגשה אחרון 1.8.2022.

 

אז איך מתמודדים על המילגה?

 1. פונים לחוקרים בוולקני ומוצאים מנחה למחקר.

 2. נרשמים לתואר שלישי תוך תיאום עם החוקר/ת המנחה, לאחת האוניברסיטאות בארץ (איתן יש לוולקני הסכם בתוקף).

 3. יחד עם החוקר/ת המנחה כותבים פירוט קצר לגבי נושא המחקר המוצע לתואר השלישי ומטרותיו (שיש להעלותו לאתר בקישור https://forms.gle/3HDStzmpEUnn88b88.

יש גם להעלות לאתר קורות חיים ואישור על קבלה או תהליכי קבלה ללימודים לתואר שלישי מהאוניברסיטה.

תוכנית מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני בשיתוף עם הפקולטה לחקלאות

 

אנו שמחים להודיע על תוכנית מלגות לסטודנטים/יות מצטיינים/ות:

תוענקנה מלגות הצטיינות לסטודנטים/יות לתואר שני שיתקבלו ללימודים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה (האוניברסיטה העברית) ויחלו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ג, והעושים את מחקרם במכון וולקני, לפי המפתח הבא: בשנה הראשונה תוענק מלגה של 6000 ₪ לחודש (חציה תינתן ע"י הפקולטה לחקלאות וחציה ע"י קרן מנהל מכון וולקני). הזכאות למלגה מותנית בהתחייבות החוקר/ת המנחה לשלם לסטודנט/ית מלגת מחייה בגובה 6000 ₪ לחודש בשנה השנייה.

כל סטודנט/ית המשתתפ/ת בתכנית המקדיש/ה את מלוא זמנו/ה למחקר ואשר לא סרב/ה למשרת הוראה שהוצעה לו/ה, יקבל/תקבל פטור משכר לימוד בהיקף של 200% שכר לימוד.
הפטור יינתן גם בגין קורסי מוסמך שנלמדים במהלך לימודי הבוגר ו"מאוחסנים" עד הקבלה לתכנית המוסמך.  הפטור ממומן מתקציב האוניברסיטה/הפקולטה, מלבד פטור בגין משרות הוראה שימומן מתקציב ההוראה של היחידות האקדמיות.

להבהרה – הפטור הנ"ל ניתן לכל התלמידים/ות במסלול המחקרי שאינם/ן עובדים/ות במקום עבודה אחר, ללא קשר לשיוך של המנחה וכולל תלמידים/ות המבצעים/ות מחקרם/ן במנהל המחקר החקלאי.

על הסטודנטים/יות להשלים את לימודיהם/ן ומחקרם/ן עד ליום 31.12.2024.

 

דרישות הסף להצטיינות:

 1. תלמידי בוגר בעלי ציון 85 ומעלה בתואר הראשון, שהתקבלו ללימודים בפקולטה לחקלאות לתואר שני במסלול מחקרי והעושים את מחקרם (כולו או רובו) במכון וולקני. נדרש גם פירוט קצר לגבי נושא המחקר המוצע לתואר השני ומטרותיו ואישור קבלה ללימודים בפקולטה לחקלאות.

 2. בשנת תשפ"ג (2022-2023) יתקבלו לתוכנית עד 15 סטודנטים/יות מצטיינים/ות.

 3. הגשת מועמדות תיעשה על ידי הסטודנטים/יות במערכת המקוונת עד לתאריך 31.5.2022 .
  באם המכסה לא תמומש עד מועד זה יצאו הפקולטה ומכון וולקני בקול קורא חדש להשלמת מכסת המלגאים.

 4. הזוכים יבחרו על ידי ועדת המלגות  המשותפת לפקולטה לחקלאות ולמכון וולקני.

 5. גם במקרה בו אין לכם עדיין את כל הציונים בשלב זה, נאפשר ההגשה על סמך סיום החובות והרשמה עתידית לפקולטה לחקלאות, ועל בסיס ממוצע הציונים שקיבלתם עד לשלב זה.

 

בברכה,

קרן דהרי                                                                                             פרופ' חיננית קולטאי
רכזת מלגות וקשרי בוגרים                                                                  הממונה על קשרי אקדמיה
הפקולטה לחקלאות                                                                            מכון וולקני

bottom of page