top of page

קרן קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

מלגות לשנת 2022


עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

הערות:
קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.
אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
תואר ראשון 80 ומעלה
תואר שני 90 ומעלה
תואר שלישי 92 ומעלה
המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.
בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.
הגשת מועמדות תתבצע דרך אתר העמותה: VIPartnerships.org/scholarships


לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@vipartnerships.org
 

המלגה תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי - מכון וולקני

על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ובפרט הגנה מפני נזקי טבע או ניהול סיכונים בחקלאות. המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).

    תחומו של עבודת המחקר יכול לעסוק בנושאים המפורטים כדלהלן:

1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות.

2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות.

3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים.

4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית.

5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית.

6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי.

7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק.

8. השפעת הביטוח על צמצום הסיכון בחקלאות והגידול בהיצע.

9. ביטוח כתמיכה סקר עמדות הארגונים הבין לאומיים (EU, OECD, WTO)

10. הערכת השפעת הסובסידיה הממשלתית לביטוח על אחוז ההשתתפות בתכנית הביטוח.

11. ההתחממות הגלובאלית והשפעתה על החקלאות.

bottom of page