top of page

קרן ע"ש שולמית ורב אלוף חיים לסקוב ז"ל

מלגות לשנת 2022


עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

הערות:
קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.
אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
תואר ראשון 80 ומעלה
תואר שני 90 ומעלה
תואר שלישי 92 ומעלה
המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.
בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.
הגשת מועמדות תתבצע דרך אתר העמותה: VIPartnerships.org/scholarships


לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@vipartnerships.org
 

המלגה תוענק לסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני או שלישי, ולדוקטורנטים אשר טרם החלו את השנה השלישית ללימודיהם באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי.

זכאים למלגה סטודנטים המשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

    סטודנטים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה

עולים חדשים שעלו לפני פחות מחמש שנים (לא כולל שנים בהן שירת המועמד בצבא או בשרות לאומי).

בני מיעוטים

למלגה זו אין צורך בציון ממוצע כפי שהוזכר לעיל.

הצעה זו עולה בקנה אחד עם המלצות הוועדה לייצוג הולם, אשר מונתה על ידי ראש המינהל והמליצה כי יש להשריש במינהל המחקר החקלאי ערכי ייצוג הולם וגיוון תעסוקתי.

גובה המלגה: לסטודנט הלומד לקראת תואר שני, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 75,000 ש"ח למשך שנתיים, ולסטודנט לקראת תואר שלישי, מלגת מחיה שנתית תעמוד בגובה 105,000 ש"ח למשך כל שנות התואר או לארבע שנים (הקצר מביניהם).

לזוכה במלגה תוענק מלגת מחיה מתקציב המנחה המיועד במינהל המחקר החקלאי מידי שנת לימודים. גובה מלגת המחיה יהיה כגובה המלגה המירבי המותר על פי נהלי האוניברסיטה בה לומד הזוכה לקראת התואר או כגובה סכום המלגה המוגדר לעיל, הנמוך מביניהם.

הערה למנחים: מתוך גובה המלגה, מדי שנת לימודים, הקרן תעביר לחשבון המחקר של המנחה את חלקה מסך כל המלגה, דהיינו סכום של 25,000 ש"ח או 35,000 ש"ח, תלוי בתואר שלקראתו לומד הזוכה במלגה, לתואר שני או שלישי בהתאמה, וזאת בתנאי שהסטודנט ממשיך בלימודיו באותה שנת לימודים. כנגד, המנחה ישלם את מילגתו של הסטודנט על פי תנאי הקרן, כפי שמתוארים דלעיל.

bottom of page