top of page

קרן ע"ש פרופ' גד לובנשטיין ז"ל

מלגות לשנת 2022


עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

הערות:
קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.
אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
תואר ראשון 80 ומעלה
תואר שני 90 ומעלה
תואר שלישי 92 ומעלה
המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.
בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.
הגשת מועמדות תתבצע דרך אתר העמותה: VIPartnerships.org/scholarships


לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@vipartnerships.org
 

המלגה תוענק לדוקטורנטים ו/או למתמחה בתר-דוקטור המבצע את עבודת המחקר במינהל החקלאית בתחומים הבאים:

וירולוגיה - בנושא של מנגנוני עמידות טבעיים בצמחים במטרה לזהות את המנגנון העומד מאחורי העמידות לוירוסים ואת החומרים האחראים לעמידות זו

    או ביולוגיה מולקולארית של צמחים - בנושא של שימוש בצמחים כפלטפורמה לביטוי תכונות חדשות בשיטות מולקולאריות לצורך שיפור זנים או ליצירת מוצרים חקלאיים חדשים.

bottom of page