top of page

קרן ע"ש עמנואל שמין ז"ל

מלגות לשנת 2022


עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שלהלן.

הערות:
קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.
אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
תואר ראשון 80 ומעלה
תואר שני 90 ומעלה
תואר שלישי 92 ומעלה
המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.
בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.
הגשת מועמדות תתבצע דרך אתר העמותה: VIPartnerships.org/scholarships


לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ari@vipartnerships.org
 

המלגה תוענק לחקלאים, אנשי הדרכה חקלאית ותלמידי מחקר בתחומים: צמחי נוי; גינון; חקלאות אורגנית ונושאים אחרים הנוגעים לייצור, בדגש על חדשנות מדעית.

לא תוענק מלגה לפני שחלפו שלוש (3) שנים מאז הזכייה הקודמת.

    מטרת הקרן היא לקדם ולהקנות ידע בנושאים המוזכרים לעיל. היא תקודם באמצעות הענקת מלגות, שנועדו לסייע בהוצאות על תוכניות השתלמות קצרות מועד, בארץ או בחוץ לארץ. כל הידע הנרכש בתמיכת הקרן מיועד לפיתוח לטובת החקלאות הישראלית והבינלאומית, ויהיה זמין לציבור הרחב.

bottom of page