top of page

נעמת - מענקי מחקר לדוקטורנטיות - מדעים מדוייקים

מוענקים מדי שנה מענקי מחקר מקרן על שם בבה אידלסון בסך 10,000 ש”ח ל-4 דוקטורנטיות בתחומי המדעים המדויקיים

תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות מדעיים – טכנולוגיים, ועדיפות ללומדות לתואר שני. בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד (חברות בנעמת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה), לאחר שירות צבאי מלא / שירות לאומי או אזרחי.

ניתן להגיש בקשה על גבי טופס בקשה למלגה

bottom of page