top of page

מלגות 2022

נעמת - מענקי מחקר לדוקטורנטיות - מדעים מדוייקים

הגשה עד לתאריך:

ש"ח
 

10,000

סכום המלגה:

נעמת - מענקי מחקר לדוקטורנטיות - מדעים מדוייקים

נעמת מענקי מחקר לדוקטורנטיות - מגדר

הגשה עד לתאריך:

ש"ח
 

4,000

סכום המלגה:

 נעמת מענקי מחקר לדוקטורנטיות - מגדר

נעמת - מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני

הגשה עד לתאריך:

ש"ח
 

2,000

סכום המלגה:

נעמת - מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני

המשרד להגנת הסביבה - לשכת המדענית הראשית

הגשה עד לתאריך:

31.7.22

ש"ח
 

25,000 / 32,500

סכום המלגה:

המשרד להגנת הסביבה - לשכת המדענית הראשית

קרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל

הגשה עד לתאריך:

20.7.22

ש"ח
 

25,000

סכום המלגה:

קרן מלגות ע"ש יוסטה בלייר, יהודה פלג ויוסי ארזי ז"ל
bottom of page