top of page

ד"ר תמיר קמאי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

המחלקה פיסיקה סביבתית והשקיה

03-9683708

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

הידרולוגיה ופיזיקה של הקרקע. במחקרים אנו עוסקים במעבר מסה ואנרגיה בין תת הקרקע לאטמוספירה. החלק העליון של הקרקע מאוד דינמי בתהליכי חידור, אידוי וקליטה על ידי השורשים. תהליכים אלה מונעים בעיקר משינויים בתנאי הסביבה בכלל וממים ממשקעים והשקייה בפרט.

מהות המחקר:

כימות מצב המים ותנועתם בתת הקרקע, שימור מקורות המים וזמינות לשימוש. תהליכים של חידור ואידוי, כמויות מים לצריכה בדיות ושימור מערכות טבעיות וחקלאיות (בהשקייה). התמודדות עם תנאים משתנים וחוסר מים (טמפ' גבוהות ובצורת).

דרושים:

סטודנטים בעלי רקע במדעי כדור הארץ, קרקע ומים ו/או מדעים מדוייקים חישובי.פיסיקלי. ידע/רקע בתכנות. עצמאות ומוטיבציה גבוהה.

bottom of page