top of page

ד"ר פרופ' ארנון דג

מרכז המחקר גילת

המחלקה לחקר עצי פרי

050-6220155

טלפון:

אימייל:

נושא המחקר:

התמודדות עם בעיית ניתרון הקרקע במטעים

מהות המחקר:

ההשקיה ארוכת השנים במים באיכויות נמוכות בישראל הביאה לנתרון קרקעות ופגיעה ביבולים. המחקר מבוצע במטע זיתים באיזור השפלה בו נבנות שיטות שונות להתמודדות עם בעיה זו. המחקר כולל בחינה של תכונות והרכב הקרקע ושל ביצועי העצים ומבוצע בהנחייה משותפת עם ד"ר גיא לוי מהמכון לקרקע ומים ומבוצע בשיתוף ומימון כי"ל.

דרושים:

סטודנטים לתואר שני

bottom of page